RODO - Informacja dla Klientów PPHU EUROPLAST

PPHU EUROPLAST 
ul. Polna 1a 59-230 Prochowice
tel.: 76 723 88 73
e-mail: biuro@europlast.com.pl
NIP: 692 101 29 81

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych1 (dalej „RODO”) EUROPLAST z siedzibą w Prochowicach („Przedsiębiorstwo” lub „my”) w związku ze zbieraniem Twoich danych przekazuje Ci następujące informacje:

 

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe i jak można się z nami skontaktować?

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

P PPHU „EUROPLAST” z siedzibą w Prochowicach,

59-230 Prochowice, ul. Polna 1a,

NIP 692-101-29-81,

REGON 390456166

e-mail: biuro@europlast.com.pl

1.2. Możesz się z nami skontaktować:

- listownie – na adres podany powyżej

- telefonicznie tel.: 76 723 88 73 

- mailowo biuro@europlast.com.pl

 

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Otrzymaliśmy je od Ciebie .

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

3.1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a przedsiębiorstwem, a także dla naszych celów podatkowych i rachunkowych.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- niezbędność danych osobowych do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Przedsiębiorstwie tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie w jakim wykorzystujemy Twoje dane osobowe np. aby zaoferować Ci nasze nowe usługi).

3.3. Podanie przez Ciebie danych osobowych było konieczne dla zawarcia i wykonywania zawartej z nami umowy. Brak podania tych danych osobowych spowodowałby brak możliwości zawarcia i wykonywania tej umowy.

 

4. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Spółka zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. firma instalacyjna, spedycyjna, magazynowa), a także ewentualnie inne podmioty zaangażowane w realizację umowy zawartej z Tobą (np. kurierzy czy banki).

 

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, tj. co najmniej przez okres 3 lat od dnia realizacji usługi.

Jednocześnie, w celu rozliczalności przedsiębiorstwo będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest ona zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, tj. przez okres w jakim możliwe jest potencjalnie dochodzenie roszczeń przez Przedsiębiorstwo i w stosunku do niego w związku z wykonaniem Twojej umowy, tj. w przypadku przedsiębiorców okres wynosi co do zasady 3 lata, a w przypadku innych osób w tym konsumentów co do zasady 10 lat.

 

6. Twoje prawa dotyczące danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:

masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), gdyż nie sprostaliśmy ich z jakiekolwiek powodu, mając od Ciebie wiedzę, że się zmieniły, masz prawo zażądać ich sprostowania; w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Cię informowaliśmy, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego; jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

 

7. Organ Nadzoru.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.